Zulayhka-kullen, 2003-03-02

e. Umbani Caibo (CAIBO)
u. Hayawani Zenzele Moyozi (ZELA)

Hayawani Chipo Zulayhka (CHIPO)
Hayawani Chombe Zulayhka
(CHOMBE)
Hayawani Cheko Zulayhka (DEXTER)

Hayawani Changu Zulayhka (HERMAN)
Hayawani Chifu Zulayhka (ZIMBA)