(Citat ur "Midlands and Northern Rhodesian Ridgeback Club of Great Britain"):

"Temperament: Dignified, intelligent, aloof with strangers but showing no aggression or shyness. An adaptable, loyal and understanding companion, the ridgeback is selfassured and devoted to his owner, but reserved with strangers."
--------------------------------------------------------------------------------------------

RR-funderingar: Hur ska de vara egentligen?
av Catharina Tandefelt (2011)

RR-funderingar: Föreläsning av Jan Gyllensten - referat
av Catharina Tandefelt (publicerad i RR-nytt 01/2012)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Allmänna kommentarer från Barbro Börjesson, mentaltestdomare

Samtliga egenskaper, såväl exteriöra som mentala, är medfödda och utvecklas efter hand så länge hunden är ung. Runt tvåårsåldern blir hunden vuxen och är då att betrakta som "färdig" - dvs anlagsutvecklingen stannar upp och man kan konstatera att "så här är hunden". (Det är ju precis på samma sätt med exteriören. Man beskriver t. ex. hur hunden ser ut i en viss valpperiod, men inte förrän i vuxen ålder kan hunden bedömas som färdigutvecklad.)

Några exempel:
Hårdhetsgraden visar bl.a. en hunds rangkänsla och förmåga att "komma ihåg". Alla valpar är att betrakta som veka eftersom unga hundar måste visa undergivenhet mot dem som är äldre, och samtidigt lära sig snabbt hur man som valp uppträder för att få det så bra som möjligt. Alla hundägare vet ju också hur lätt det går att lära valpen olika saker. Det innebär att man inte kan fastställa "hårdheten" förrän hunden är minst 2 år. Det är alltså helt i sin ordning att få hunden bedömd som vek eller t.o.m. "mycket vek" som ung hund. Men i vuxen ålder tror jag att en hund i sig själv trivs bäst om anlaget utvecklats upp emot "något vek". Beteckningen "vek" är inte att betrakta som nedvärderande, men en vek vuxen hund kräver en kunnigare förare eftersom hunden snabbt kommer att lära sig allt den själv vill.

Valpar och unga hundar bör oavsett ras vara öppna och tillgängliga för att våga lära sig mycket om livet och tillvaron. Först när hunden börjar bli vuxen och mogen kan den vara reserverad, på det vänliga, orädda och högdragna vis som är så typiskt för en ridgeback.

När det gäller dådkraft så kan vi utgå ifrån att hundar - precis som människor - utvecklar ett "mod" med åren. Unga hundar ska alltså inte vara modiga eftersom man SKA fly när man blir rädd och är liten! Men som vuxen är det säkert trevligare att besitta ett lagom stort mod. Att helt enkelt slippa bli rädd. Min uppfattning är att värdet "liten" och "måttlig" är att betrakta som idealiskt för en ridgeback. Mer behövs inte! Jag tror att rädsla är viktigt för lejonjägare - men här i landet måste hundarna kunna klara vardagssituationer, utan att reagera med så starka känslor för att undvika/fly som jag upplevt i rasen. Rädsla kan ju utlösa aggressivitet. Ridgebacken har antagligen genetiskt en väl utvecklad skärpa och försvarslust, och kombinationen rädsla-skärpa-försvarslust kan bli otrevlig för många ridgebackägare. Det är säkert den blandningen som ofta ställer till så mycket bekymmer!

x
     
x

Mentaltestmål

Våra valpkullar mentaltestas vid ca 1½ års ålder inofficiellt på korningsbana enligt ett testprotokoll konstruerat av Barbro Börjesson. Detta har två syften. Dels är det en första utvärdering av kullen och dels en "kurs" i mentalkunskap för valpköparna, som får en god inblick i den egna hundens kvaliteter och förutsättningar, så att det går lättare att fortsättningsvis ge hunden rätt träning. Testet anpassas individuellt för varje hund. Hur går ett mentaltest till?

Vid 2½-3 års ålder är det dags för kullen att göra officiellt MH, mentalbeskrivning. Då är hundarna i det närmaste vuxna och "färdiga" som individer och det är intressant att se den mentala utvecklingen som skett från unghund till vuxen hund. En mentalbeskrivning redovisas på ett i förväg fastställt protokoll och resultatet registreras hos SKK (Svenska Kennelklubben). Resultatet kan också redovisas med ett spindeldiagram, dels individuellt och dels för en hel kull.
Hur går en mentalbeskrivning (MH) till?

För att jämföra RR med andra raser besök gärna Genetica.se

Egna reflexioner

Det inofficiella mentaltestet som våra valpar gör vid ca 18 månaders ålder är ett av de viktigaste redskapen i vår utvärdering och avelsplanering. Det är i den åldern som den mentala vuxenutvecklingen börjar. Känslorna åker berg-och dalbana, ena stunden är hunden vuxen och nästa stund valp. Vi brukar på skoj kalla den här perioden för "spretåldern". Med hjälp av mentaltestet är det lätt att se vilka känslor som behöver dämpas och vilka som behöver stärkas för att den vidare utvecklingen skall bli så bra som möjligt.

Under det inofficiella mentaltestets 10 moment tittar man på följande mentala egenskaper:
Tillgänglighet - intresse av främmande människor
Jaktkamplust - lust att förfölja och intresse för byte
Social kamplust - lust att kämpa med eller mot någon/något
Temperament - anpassningsförmåga, nyfikenhet
Skärpa - förmåga att bli arg
Försvarslust - förmåga att besvara hotsignaler
Nervkonstitution - grundstressnivå, koncentrationsförmåga, avreaktionsförmåga
Hårdhet - visad social status, förmåga att skapa minnesbilder av lust/olust
Dådkraft - förmåga att ta sig fram till retningskällan och att övervinna rädsla
Skottfasthet - reaktion vid skottlossning
Koncentration - under och mellan testsituationerna
Avreaktion - förmåga att sänka stressnivån efter ett engagemang

Klicka här för att se en video av Ralphs (Damisi's Amourj, e. Kuzongas Cheriff, u. Hayawani Damisi Sikelele) mentaltest.

Resultatet på testbanan påverkas av många saker, t.ex. hundens mentala arv, hundens position i flocken, förhållandet ägare och hund samt dagsformen. Det man önskar är att hundens mentala profil inte skall innehålla för stora ytterligheter, som harmonierar dåligt utan att det skall finnas en balans i de mentala förutsättningarna.

Naturligtvis har vi ett mål som vi strävar mot och också en utvärdering i förhållande till målet av de tester vi gjort sedan den första kullen (född -99) testades. Fram till idag har 72 av våra hundar mentaltestats. Testresultaten för våra hundar fördelar sig ganska väl efter en normalkurva. Om man tar de mest frekventa resultaten för varje testmoment och gör en mental profil så ser den ut som nedan i kolumnen "Resultat".

  MÅL RESULTAT
Tillgänglighet: Öppen och tillgänglig Öppen och tillgänglig
Jaktkamplust: Måttlig - Stor Måttlig - Stor
Social kamplust: Måttlig Liten
Temperament: Livlig Livlig
Skärpa: Måttlig Liten
Försvarslust: Måttlig Liten
Nervkonstitution: Relativt nervfast - Nervfast Nervfast
Hårdhet: Något vek Något vek - Vek
Dådkraft: Måttlig Liten
Skottfasthet: Skottfast Skottfast
Koncentration: God - Mycket god God
Avreaktion: Snabb-Mycket snabb Snabb

Särskilt nöjda är vi med att majoriteten av våra valpar visat sig vara tillgängliga, skottfasta, relativt nervfasta och ha snabb avreaktion. En snabb avreaktion innebär att även om de blir skrämda har de förmågan att snabbt komma över sin rädsla. Med tanke på rasens ursprungliga användningsområde - jakt på storvilt och vakt av större landområden - tror vi att det är naturligt för en ridgeback att inta en avvaktande och försiktig hållning i nya situationer, som kräver en viss analys innan man agerar.

Lite mer dådkraft (mod) vore kanske önskvärt, men med tanke på att hundarna testas som mycket unga kan man förmoda att både mod, skärpa och försvarslust växer med åldern. Det har vi också kunnat se på mentalbeskrivningen, MH, som görs drygt ett år efter mentaltestet.

x
     
x